Algemene voorwaarden voor deelname aan de markten van Stichting Markten Alkmaar handelend onder de naam Alkmaar Marktstad
 
Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle te sluiten overeenkomsten met de markten van Stichting Markten Alkmaar/Alkmaar Marktstad, handelend onder de naam Alkmaar Marktstad, hierna te noemen Alkmaar Marktstad of de organisatie. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend bindend, indien schriftelijk of per mail bevestigd door de organisatie.

Definities:
Markt: De markten van Stichting Markten Alkmaar/Alkmaar Marktstad
Het terrein: Het terrein waar de markten plaats vinden.
Plaats: Kraam of andere plek waar de deelnemer zijn/haar producten aanbiedt.

Aanmelding:
Deelname aan de markten van Stichting Markten Alkmaar/Alkmaar Marktstad geschiedt uitsluitend op uitnodiging na aanvraag per mail welke akkoord bevonden moet zijn middels verwijzing Algemene voorwaarden accordering bestuur bij het inschrijfformulier op de website www.naardemarktalkmaar.nl.
De organisatie behoudt zich het recht voor om deelnemers per markt te selecteren.
De organisatie behoudt zich het recht voor om deelnemers te weigeren zonder opgaaf van reden
Enig recht op een plaats wordt pas verkregen nadat betaling is geschied en bevestiging is
verkregen.
Op het inschrijfformulier kunnen specifieke wensen worden aangegeven. De organisatie doet
haar uiterste best om hier rekening mee te houden, maar kan niet garanderen dat de
betreffende wens wordt ingewilligd, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.
Indien de deelnemer zich voor meerdere markten inschrijft bekijkt de organisatie per
market of deelname mogelijk is. Inschrijving geeft geen recht op deelname.

Annulering:
Annulering dient per mail naar info@naardemarktalkmaar.nl te gebeuren.


Bij annulering dienen wel de kosten voldaan te worden mits dit door ernstige gezondheidsredenen en/of overlijden gebeurt, de vrijgekomen plaats is niet overdraagbaar zonder overleg met de marktmanager. (u bent hiervoor akkoord gegaan ten tijde van het invullen van het inschrijfformulier op de website www.naardemarktalkmaar.nl bij het antwoorden ja of nee bij ”Middels versturen ga ik akkoord met de algemene voorwaarden van het bestuur”)                                                

Betaling:
Betaling dient bancair te geschieden.
Indien betaling niet is ontvangen binnen de aangegeven betalingstermijn kan deelname
komen te vervallen.
Na akkoord van de organisatie, mag een stand worden gedeeld. De organisatie is niet verplicht betaling te retourneren bij onvrede van de deelnemer.

Stroom:
De organisatie levert alleen stroom, mits dit puur noodzakelijk is voor de verkoop van de waar.
Indien de deelnemer stroom nodig heeft is hij/zij zelf verantwoordelijk voor een haspel en
geschikte stekkers.
Stroom zal alleen beschikbaar zijn na opgave van de hoeveelheid benodigde stroom
(aangegeven in watt) en betaling ervan.
Op de lappendag is stroom niet mogelijk.

Aankomst en laden en lossen:
Houdt u aan de opbouw- en afbouwshift en de route die u door de organisatie gegeven is.
Auto’s mogen alleen op het terrein staan om te laden en te lossen. De tijd hiervoor bedraagt
maximaal een half uur.
Het terrein dient na aanvang/afsluiting van de markt vrij te zijn van gemotoriseerd verkeer.
Uitzondering vormen diegene die daarvoor een ontheffing hebben aangevraagd.
Men dient stapvoets met de alarmlichten aan over het terrein te rijden.

 

Tijdens het inrichten van uw stand:
Deelnemers dienen de doorgaande route zoveel mogelijk vrij van auto’s te houden en ervoor
te zorgen dat de lostijd zo kort mogelijk is.
Het product waarmee de deelnemer zich inschrijft is gelijk aan het artikel dat op de markt wordt aangeboden. Dit om een goed gesorteerd markt aanbod te behouden.
Als u een ander product aanbiedt dan die waarmee u zich in eerste instantie bij markt heeft aangemeld, kan de organisatie uw deelname weigeren.
Er mag geen schade worden toegebracht aan de kramen, objecten en groenvoorzieningen op
het terrein. Gebruik van spijkers en dergelijke is niet toegestaan, wel gebruik van touw etc.
Het is niet toegestaan uw stand verder uit te breiden zonder toestemming van de organisatie.

Gebruik van de kraam:
Indien een deelnemer op de aanvangstijd van de markt niet is verschenen dan vervalt de
kraam aan de stichting.
Het is niet toegestaan om de kraam door te verkopen, te verhuren of te verpachten aan
andere partijen.
Deelnemers dienen zich te houden aan de toegewezen stand. Er mag niet geruild worden.
De stand mag niet worden verplaatst; er dient immer minimaal 4 meter doorrijbreedte te
worden vrijgehouden als calamiteitenroute.

Tijdens de markten:
Indien een deelnemer zodanige hinder of last veroorzaakt c.q. oplevert of kan opleveren dat
een goede uitvoering van de markt wordt bemoeilijkt, kan deze door de organisatie van
(voortzetting van) de markt worden uitgesloten zonder restitutie van reeds betaalde gelden.
Alle uit hinder en uitsluiting van de deelnemer voortvloeiende kosten komen voor rekening van
de deelnemer, indien en voor zover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden
toegerekend. De organisatie houdt zich het recht voor eventuele schade veroorzaakt door de
deelnemer te verhalen op de deelnemer.
In geval van bakken of braden dient de deelnemer in het bezit te zijn van een draagbaar
blustoestel. Het blustoestel moet op een direct bereikbare plaats zijn aangebracht en voor
onmiddellijk gebruik gereed zijn. Het blustoestel moet ten minste een keer per jaar door een
deskundige op de goede werking worden gecontroleerd.

Wanneer de aard van de werkzaamheden het noodzakelijk maakt om onverpakte
levensmiddelen met de handen aan te raken, moet er een voorziening aanwezig zijn om de
handen goed te kunnen wassen. Dit kan onder meer door het installeren van een jerrycan met
een kraantje, zeep en papieren handdoekjes.
Gebruik van LPG anders dan t.b.v. voortstuwing van een motortuig is ten strengste verboden.
De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het bieden van kwaliteit. In het geval dat
etenswaar wordt aangeboden moeten de eisen van het Warenwetbesluit Hygiëne van
levensmiddelen (uitwerking in de Hygiënecode voor de Horeca), het Warenwetbesluit
Bereiding en behandeling van levensmiddelen, de Verordening (EG) 852/2004 en de Drank-
en Horecawet in acht worden genomen. Wij verwijzen met name naar de voorschriften van de
Keuringsdienst van Waren en de Hygiënecode Ambulante Handel.
Verkoop van alcohol is niet toegestaan, tenzij goedkeuring van de organisatie is verkregen,
men voldoet aan de voorwaarden gesteld in bovengenoemde regelingen en men in bezit is
van een sociale hygiëne diploma.
In het geval dat men in de binnenruimte een automobiel neerzet, mag de tank niet meer dan 1
liter diesel of benzine bevatten.
Het is niet toegestaan om zonder toestemming voor afloop van de markten de plekken/kramen
te ontruimen.
Het is niet toegestaan de doorgangsroute te belemmeren. De doorgangsroute dient minimaal
4 meter breed te zijn.

Na afloop van de markt:
Vanaf het eindtijdstip van de markt kunnen deelnemers het terrein per auto weer bereiken
om te laden. Laat geen rommel achter. Maak gebruik van vuilniszakken. Afval dient altijd meegenomen te worden. Bij het achterlaten van afval, kan een boete worden opgelegd door de organisatie van € 50,- per overtreding. Lege flessen dient men ook mee te nemen.
Houd rekening met collega’s en bezoekers wanneer de auto wordt opgehaald.
Het is niet toegestaan de doorrijroutes te blokkeren.
Uiterlijk een uur na afloop van de markt dienen de kramen/plaatsen leeg te zijn.

Overige:
De organisatie bepaalt de datum, het tijdstip en de locatie van de markten in overleg met de gemeente Alkmaar.
De organisatie behoudt zich het recht voor om per markt de locatie binnen het terrein te
wijzigen.
De organisatie spant zich in overige verzoeken van deelnemers in te willigen maar kan niet
ten alle tijden instaan voor de realisatie ervan.
De organisatie behoudt het recht om deelname te weigeren.
De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade. De
deelnemer neemt op eigen risico deel aan de markt. Daarnaast kan de organisatie
niet aansprakelijk worden gesteld voor omzetderving door slechte weersomstandigheden of
afgelastingen van hogerhand.
De deelnemer zelf is verantwoordelijk voorzieningen te treffen in geval van slecht weer.
Er mag geen schade worden toegebracht aan de kramen, gebouwen en groenvoorzieningen
op het terrein.
De organisatie is verantwoordelijk voor de relevante vergunningen.
De organisatie levert stands bestaande uit kramen met een plank en een dak en/of tafels en/of
vrije ruimte voor eigen invulling. De afmetingen worden van tevoren gecommuniceerd naar de
deelnemers. De organisatie behoudt zich het recht voor de afmetingen per Market te wijzigen,
mits dit van tevoren aan de deelnemers te kennen is gegeven.
Bij algehele afgelasting van de markt wegens onvoorziene omstandigheden ontvangt de
deelnemer geen restitutie van het inschrijfgeld.
De organisatie is niet aansprakelijk voor mankementen in de aangeboden waar. De
deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het bieden van kwaliteit van de verkoopwaar.
De organisatie streeft naar een zo gevarieerd mogelijk aanbod. In het geval van
import of inkoop van producten, kan de organisatie niet garanderen dat er geen andere
deelnemer met dezelfde producten zal staan. De deelnemer zelf is te allen tijden
verantwoordelijk voor de originaliteit van zijn aanbod.
De organisatie is niet aansprakelijk voor enigerlei schade of letsel van deelnemers en
bezoekers, tenzij er sprake is van aantoonbare opzet of grove schuld aan de kant van de
organisatie.
De organisatie is niet aansprakelijk voor schade geleden door deelnemers als gevolg van
vertragingen, mechanische pech, weersomstandigheden, natuurinvloeden, stakingen, ziekte
of welke overmachtsituatie ook.
De organisatie is niet aansprakelijk voor handelingen en invloeden van niet direct bij de
uitvoering van de overeenkomst betrokken derden; omstandigheden die niet te wijten zijn aan
organisatie en die krachtens de Nederlandse wet of de in maatschappelijk verkeer geldende
normen niet in redelijkheid aan de organisatie kunnen worden toegerekend.
Daar waar niet in de voorwaarden is voorzien beslist de organisatie.